تعرفه های گوگل ادورز

تعرفه تبلیغات گوگل ادورز

شارژ ۲۰ دلاری

اکانت گوگل
372,000 تومان

میزان شارژ ۲۰ دلار

کارمزد ۱۲٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۸,۵۷۸

شارژ ۵۰ دلاری

اکانت گوگل
912,000 تومان

میزان شارژ ۵۰ دلار

کارمزد ۱۰٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۸,۲۴۶

شارژ ۱۰۰ دلاری

اکانت گوگل
1,792,000 تومان

میزان شارژ ۱۰۰ دلار

کارمزد ۸٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۷,۹۱۵

شارژ ۲۰۰ دلاری

اکانت گوگل
3,550,000 تومان

میزان شارژ ۲۰۰ دلار

کارمزد ۱۲٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۸,۵۷

شارژ ۳۰۰ دلاری

اکانت گوگل
5,275,000 تومان

میزان شارژ ۳۰۰ دلار

کارمزد ۶٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۷,۵۸۳

شارژ ۵۰۰ دلاری

اکانت گوگل
8,709,000 تومان

میزان شارژ ۵۰۰ دلار

کارمزد ۵٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۷,۴۱۷

شارژ ۷۵۰ دلاری

اکانت گوگل
12,939,000 تومان

میزان شارژ ۷۵۰ دلار

کارمزد ۴٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۷,۲۵۱

شارژ ۱۰۰۰ دلاری

اکانت گوگل
17,860,000 تومان

کارمزد ۳٪

قیمت دلار با کارمزد ۱۷,۰۸۵

02188700668